Regulamin

Rozwiń

1. Konferencja nosi nazwę „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Między koncepcjami patofizjologicznymi a Evidence-Based Nutrition”.
2. Konferencja odbędzie się w dniu 17.03.2018 roku w Atheneum Gedanense Novum GUMed (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42).
3. Konferencja jest organizowana przez Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą wybrani doktoranci Katedr Fizjopatologii oraz Żywienia Klinicznego.
4. Konferencja jest skierowana do studentów kierunków medycznych, dietetyków oraz lekarzy.
5. W ramach konferencji odbędą się wykłady specjalistów oraz sesje plenarne ustne w języku polskim poświęcone tematyce wybranych chorób autoimmunizacyjnych oraz żywienia immunomodulującego.
6. Na konferencję przyjmowane będą prace oryginalne, prace case report (analizy przypadków) oraz prace poglądowe o szczególnej wartości merytorycznej. Domyślnie prace przyjmowane będą do sesji plakatowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.
7. Komitet Organizacyjny spośród zgłoszonych prac ma możliwość wybrania trzech, które zakwalifikowane będą do prezentacji w sesji ustnej. O możliwości prezentacji ustnej uczestnik zostanie poinformowany do 9.02.2018.
8. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza znajdującego się na stronie www.autoimmuno.gumed.edu.pl. Termin przesyłania streszczeń prac upływa 4 lutego 2018 roku o godzinie 23.59. Organizatorzy zastrzegają prawo do wydłużenia terminu przesyłania streszczeń.
9. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy regulaminu konferencji. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy.
10. Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 3000 znaków. Streszczenie pracy oryginalnej powinno zawierać: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki, wnioski. Streszczenia pracy typu case report powinno zawierać: wstęp, opis przypadku, wnioski. Streszczenie pracy poglądowej powinno zawierać wstęp, cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie. Prace o charakterze prac poglądowych muszą zawierać bibliografię (przypisy).
11. Streszczenia niespełniające wymogów formalnych mogą zostać odrzucone przez Komitet Organizacyjny.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia poprawek do zgłoszonych abstraktów, jeśli uznają, że znajdują się w nich rażące błędy merytoryczne.
13. Uczestnik czynny konferencji ustnej jest zobowiązany do przestrzegania limitu czasowego prezentacji: 15 minut w przypadku pracy oryginalnej i case report, 20 minut w przypadku pracy poglądowej.Każdy z aktywnych uczestników sesji posterowej może zostać poproszony przez członków Jury o krótkie zreferowanie swojego posteru. Uczestnicy, którzy nie mogą się pojawić na konferencji (pomimo nadesłanych i zatwierdzonych abstraktów na sesję posterową) są zobowiązane do wywieszenia plakatów przez innego wyznaczonego uczestnika.
13. Koszty uczestnictwa:
a) Do 14 lutego 2018 roku opłata konferencyjna dla studentów z ważną legitymacją wynosi 25 zł, dla pozostałych uczestników 60 zł.
b) Po 14 lutym 2018 roku opłata konferencyjna dla studentów z ważną legitymacją wynosi 45 zł, dla pozostałych uczestników 110 zł.
c) Należność powinna zostać uregulowana przelewem na konto bankowe wskazane przez organizatora konferencji. W przypadku chęci uzyskania faktury na firmę lub uczelnię, konieczny jest kontakt przed dokonaniem wpłaty.
d) Należność musi zostać uregulowana w trakcie tygodnia od zgłoszenia poprzez formularz chęci udziału w konferencji. Po tym czasie zgłoszenie jest anulowane.
14. Konferencja ma charakter wyłącznie niekomercyjny, a cały dochód z opłat konferencyjnych zostaje przeznaczony na pokrycie kosztów jej organizacji.
15. Dowody wpłaty należy zachować do okazania przy rejestracji uczestnictwa w dniu konferencji.
16. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.